Linhart-Kuras-Wimmer

Dr. Johannes Linhart (Senat der Wirtschaft), DI Dr. Roland Kuras (PowerSolution Energieberatung GmbH) und Ao. Univ Prof. Dr. Wolfgang Wimmer (ECODESIGN)

Dr. Johannes Linhart (Senat der Wirtschaft), DI Dr. Roland Kuras (PowerSolution Energieberatung GmbH) und Ao. Univ Prof. Dr. Wolfgang Wimmer (ECODESIGN)